1.ALGEMENE VOORWAARDEN

----------------------------------------

De elektronische webwinkel HMVH-Sportgoods bvba met maatschappelijke zetel te Alken, België met BTW
BE0863368393 biedt haar klanten de mogelijkheid om online aan te kopen. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit de webshop 'Sportgoods.be' en elke aankoop die de klant plaatst.

De consument heeft het recht aan HMVH-Sportgoods bvba mee te delen dat hij/ zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemeen of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

2.PRIJS
______

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.
Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3.AANBOD
________

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door HMVH-Sportgoods bvba.

HMVH-Sportgoods bvba is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

4.ONLINE AANKOPEN
_________________

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Sportgoods.
De artikelen worden geleverd bij de klant op de in de bevestigingsmail aangeduide plaats en tijd.
Klant kan de betaling uitvoeren via kredietkaart, bankkaart of overschrijving.

5.EIGENDOMSVOORBEHOUD
______________________

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant , de exclusieve eigendom van HMVH-Sportgoods bvba.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van HMHV-Sportgoods bvba te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

6.SANCTIES VOOR NIET-BETALING
___________________________

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover HMVH-Sportgoods bvba beschikt,, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag.
Onverminderd het voorgaande behoudt HMVH-Sportgoods bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

7.KLACHTEN
__________

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

8.GARANTIE
_________

Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant zijn geleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met HMVH-Sportgoods waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan HMVH-Sportgoods bvba.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met korte levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

9.HERROEPINGSRECHT
__________________

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consumenten artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht om mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van hun herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met HMVH-Sportgoods bvba en de goederen binnen 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan HMVH-Sportgoods bvba, Ordingen-Dorp 23, Sint-Truiden, België.
Goederen met een verkoopprijs van 80Euro of meer dienen aangetekend te worden verstuurd.
Enkel artikelen die zich in originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruikswijzigingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen : gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen ,artikelen waarvan de verpakking beschadigd is.

10.PRIVACY
_________

HMVH-Sportgoods bvba verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie Sportgoods toe te sturen.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Het volstaat die via mail te laten weten.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zij paswoord.

11. AANTASTING GELDIGHEID-NIET-VERZAKING
_____________________________________

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

12.BEWIJS
________

De klant aanvaardt dat electronische communicatie en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

13.GESCHILLEN
_____________

Bij geschillen is steeds de rechtbank van Hasselt bevoegd.